REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ 2023”

REGULAMIN „PARADY GAZDOWSKIEJ”

1. Nazwą „Parada Gazdowska” określany jest cykl imprez obejmujących oceniane przez jury przejazdy
paradne zaprzęgów konnych oraz przejazdy na czas w dyscyplinach kumoterki, skiring i ski-skiring.
Podczas przejazdów paradnych oceniane są konie (dobór, utrzymanie, ułożenie, kondycja, rasa);
uprząż; sanie lub kumoterki (styl, rodzaj, wykonanie) oraz powożący (ubiór, postawa, sposób
powożenia).
2. W imprezie może brać udział uczestnik, który zapisze się na listę startową do danej konkurencji,
podając imię i nazwisko swoje oraz współuczestnika, a także imię konia. Każdy koń otrzyma numer
startowy, który będzie ważny w kumoterkach, skiringu i ski-skiringu we wszystkich imprezach (Biały
Dunajec, Szaflary, Ludźmierz, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Zakopane). W razie utraty
numeru startowego należy skontaktować się z koordynatorem Parady Gazdowskiej lub z Biurem
Organizatora w czasie Parady. Do przejazdów paradnych odrębne zestawy numerów będzie
przyznawał każdorazowo Organizator danej imprezy.
3. Zapisów na listę startową można dokonać u koordynatora zawodów (mailowo lub telefonicznie) oraz
na miejscu imprezy na godzinę przed rozpoczęciem.
4. Małoletni oraz młodzież do 18 roku mogą brać udział jedynie w przejeździe paradnym w „Paradzie
Gazdowskiej”. Dopuszcza się również poza konkursem po zakończeniu wszystkich przejazdów
zaliczanych do punktacji przejazd uczestników w wieku 14 -18 lat w kategorii ski-skiring i/lub
kumoterek. Wymagane jest pisemne zezwolenie podpisane przez obojga rodziców oraz
ubezpieczenie OC.
5. Kumoska może startować z chwilą ukończenia 18 roku życia.
6. Uczestnicy winni mieć przy sobie Dowód Osobisty.
7. Każdy powożący uczestnik biorący udział w: paradach, kumoterkach, skiringu lub ski-skiringu
musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.
8. Jeden zespół może startować w czasie jednej imprezy w trzech konkurencjach w dowolnej kolejności.
Koń nie może powtarzać biegu w danej konkurencji pod innym jeźdźcem lub powożącym.
9. Uczestnicy: jeźdźcy, narciarze, powożący i kumoski, obowiązani są startować tylko w strojach
góralskich. Ze względu na dbałość o tradycję, uczestnicy bez stroju góralskiego nie będą
dopuszczeni do imprezy, dopuszczane są stroje innych regionów dla uczestników spoza Podhala.
Obowiązują tradycyjne kumoterki drewniane. Kumoterki metalowe nie zostaną dopuszczone.
10. Uczestnikowi w czasie jazdy wolno w ograniczonym zakresie używać bata i palcatu, jednak batem
tym może operować tylko osoba prowadząca konia lub zaprzęg, a nie osoba towarzysząca.
Nadużywanie bata/palcata może skutkować dyskwalifikacją.
11. W przypadku doprowadzenia konia na start, osoba towarzysząca nie może posiadać przy sobie bata,
jak też go używać. Za nadmierne używanie bata będzie publiczna nagana lub niedopuszczenie
uczestnika do kolejnej imprezy. Wyłamanie konia do wewnątrz lub zewnątrz trasy powoduje
dyskwalifikacje. Po dyskwalifikacji uczestnik nie ma powtórnego startu.
12. Poprawnego przejazdu wyznaczoną trasą będą pilnować sędziowie – nieprawidłowy przebieg tzw.
„wyłamanie”, będą sygnalizować czerwoną chorągiewką.
13. Start odbywa się z pozycji stój, tzn. pełne zatrzymanie. Pełne zatrzymanie jest to zatrzymanie
przednimi nogami miedzy pierwszą a drugą linią startową. Po prawidłowym zatrzymaniu na sygnał
sędziego uczestnik dostaje prawo do startu. Zatrzymanie na pasie startowym nie może trwać dłużej
niż 120 sekund. Pole startowe (między pierwszą a drugą linią) ma długość 5m.
14. Trzykrotne nieposłuszeństwo przy starcie powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji.
15. Do uczestnictwa w imprezie kategorycznie nie będą dopuszczone osoby, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu.
16. W razie uszkodzenia mienia podczas zdarzenia, którego nie obejmuje polisa OC, za szkody
odpowiedzialny jest sprawca. Osoba odpowiedzialna za zdarzenie zobowiązana jest do zwrotukosztów lub likwidacji wyrządzonych szkód, pod groźbą wykluczenia z dalszego udziału w cyklu
„Parady Gazdowskiej”.
17. Dla dobra zawodników oraz ze względu na wysoką rangę imprezy kulturalnej „Parada Gazdowska”
powinien być wprowadzony elektroniczny pomiar czasu
18. W kumoterkach startuje kumoter z kumoską (przebierańcy nie będą klasyfikowani).
19. Uczestnik może wnosić pisemny protest do Komisji Sędziowskiej przed rozdaniem nagród (wpłata 50
zł).
20. Za prawidłowe przeprowadzenie imprezy odpowiedzialny jest Sędzia Główny.
*Wykaz imprez w poszczególnych miejscowościach wraz z osobą odpowiedzialną:
15 stycznia 2023 – Szaflary
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach – dyrektor Iwona Gal
tel.: (18) 27 547 23, e-mail: gckpit@szaflary.pl
22 stycznia 2023 – Biały Dunajec
Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu – dyrektor Bartłomiej Kudasik,
tel.: (18) 20 016 90 lub 605 128 391, e-mail: gok@bialydunajec.com.pl;
Krzysztof Jarosz tel.: 660 544 333
29 stycznia 2023 – Poronin
Referat promocji sportu i turystyki – kierownik Regina Korczak-Watycha
tel.: (18) 20 742 98, 602 794 626, e-mail: promocja@poronin.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie – dyrektor Anna Malacina-Karpiel
Tel.: (18) 20 740 74, e-mail: gok@poronin.pl
5 lutego 2023 – Ludźmierz
Związek Podhalan Oddział Ludźmierz – prezes Szymon Szczęch,
tel.: 664 823 468, e-mail: szymonszczech1@gmail.pl, zp.ludzmierz@wp.pl
12 lutego 2023 – Bukowina Tatrzańska
Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” – dyrektor Bartłomiej Koszarek,
tel.: 721 007 221, e-mail:biuro@domludowy.pl
koordynator Parady Gazdowskiej 2023
19 lutego 2023 – Kościelisko
Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko – dyrektor Małgorzata Karpiel-Bzdyk,
tel.: (18) 20 700 51, e-mail: gokr@koscielisko.com.pl
26 lutego 2023 – Zakopane
Związek Podhalan Oddział Zakopane – prezes Marcin Zubek,
tel.: 605 252 913, e-mail: z.p.zakopane@wp.pl

Regulamin Widza Parady Gazdowskiej

1. Widzowie przebywający na terenie odbywającej się imprezy plenerowej Parada Gazdowska
są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Widzowie mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służbowych służb mundurowych
w tym: policji, straży gminnej, strażaków OSP i pracowników firmy ochroniarskiej.
3. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą przebywać
w wyznaczonych strefach, a zarazem przebywać w odległości bezpiecznej z zachowaniem szczególnej
ostrożności.
4. Podczas trwania imprezy plenerowej Parada Gazdowska widzowie muszą zwracać szczególną
uwagę na małoletnie dzieci i przebywające na terenie zwierzęta nieuczestniczące w ocenianych
przejazdach.
5. Zabrania się rzucania, ustawiania, rozsypywania przedmiotów mogących wpłynąć
na bezpieczeństwo uczestników i koni.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Organizator ma prawo interweniować siłami służb
mundurowych.
7. Widzowie będący poza wyznaczonym miejscem, przebywają na własną odpowiedzialność. Nie mają
oni prawa do żadnych roszczeń wobec Organizatora, jak również do odszkodowania w razie
jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku